Lütfü Kaplanoğlu “REM UYKUSU”

REM UYKUSU

“Rüyaların yapıldığı maddeden yapılmışızdır biz ve uykuyla çevrilidir küçücük hayatlarımız.”

William Shakespeare

Lütfü Kaplanoğlu, X kuşağının temsilcisi olup, Y ve Z kuşağıyla yaşamakta olan Anadolu coğrafyasının tarihsel geçiş evrelerine tanıklık eden bir sanatçıdır.

Antika eşyaların betimlenmesiyle başlayan, Doğu-Batı sentezi çalışmaları ekseninde devam eden sembolist Anadolu konsepti; kültürel dinamikler olarak Kaplanoğlu’nun eserlerine esin kaynağı olmaktadır.  

Kaplanoğlu, on altı yaşında savaşta gözünü kaybeden dedesi Gazi Mustafa’dan dinlediği distopik hayat hikayelerinin etkisinde, yaşadığı toprakların barındırdığı psikolojik durumları irdeler. 

Son dönem çalışmalarında -Anadolu mitolojisinde önemli yeri olan- toprak, ağaç ve su kültü ile resimlerini oluşturur. Aynı zamanda resimlerinde içinde mola verilen, sohbet edilen, oyunlar oynanan alanlar gibi hayata dair ortamları betimleyerek sanat izleyicisinin hislerini zorlar. Zihnin son derece aktif olduğu, beynin bilinçli hareket etmesine, problem çözmesine ve hatırlamasına yardımcı olan “Rem” uykusu halini eserlerinde yaşayan sanatçı, bu deneyimini sanat alımlayıcılarıyla paylaşır. Dışavurumcu/izlenimci bir anlayışla genelden özele, özelden genele seçilen soyutlanmış bir doğa oluşturmayı amaçlar.

Geçmiş yaşamla bugünü birleştiren imgelem görünürlükleriyle sanatçı, REM evresindeki beynin bilgileri ayırıp önemli olanlarını muhafaza ettiği alanı yaşar. Yaşam içinde kodlanmış olan bütün hatıraları tekrar organize edildiği yaşam deneyimlerinin bilişsel, duyumsal, duygusal hallerini sorgular.

Geçmiş yaşamla bugünü birleştiren imgelem görünürlükleriyle sanatçı, boyayı kullanma biçiminde katmanlar oluşturur ya da biriktirilen hikâyeleri, anlamına uygun bir mantıkta dışavurur.

Lütfü Kaplanoğlu, yaşam ve içselliği harmanlayan eserleriyle; hafıza ve düşünme biçimleri ekseninde aşkın yoğun ümit ve var olma göstergelerini doğanın gücüyle birleştirerek; insanın varoluşunu harmanlar ve eserlerinde çok katmanlı, derin bir sorgulama ortamını yaratır.

   REM SLEEP

  “We are such stuff as dreams are made on,and our little life,is rounded with a sleep”

                                                                                              William Shakespeare

Lütfü Kaplanoğlu,is the artist who delegates generation X and testifies the historical transition phases of Anatolian territories of generation Y and Z live there.

Symbolist Anatolian concept that starts the description of antique and continuing around the axis of East-West works; provides the inspiration for works of Kaplanoğlu as cultural Dynamics.

Kaplanğolu studies the psychological situations of homeland under the thumb of his granfather Gazi Mustafa’s dystopic life stories who lose one sight in the war.

In his last works,he creates his paintings with the earth ,the tree and the cult of water which have an important role in Anatolia mythology.At the same time, by describing life settings like resting place,chatting place,playground in his paintings,he forces his audience’s feelings.

The artist,lives ‘REM’ sleep mood in his works when the mind is too  active during the state of sleep and which helps the brain to act conciously,to solve problems and to remember,shares this experience with the art lovers.He aims to form abstracted nature with expressionist and impressionist aproach by using induction and deduction.

The artist who units the past life and today with the imagery visibility,seperates the brain’s information in REM phase and lives the saved part of important ones.He also questions the cognitive,sensual,sentimental conditions of the life experiences in which all the memories,coded in life,reorganised.

The artist who units the past life and today with the imagery visibility,forms layers in usage of paint or express the saved stroies logically that are proper to  their meanings.

Lütfü Kaplanoğlu with his works that are mixing the life and interiority,mixes the existence of human and creates multi-layerd and deep questioning setting by compounding the intensive,hope and existing indicators of love within the scope of memory and consideration with the power of nature.

  

                                                                                              William Shakespeare